وبینار

5/5
03 آذر 1399
- ساعت 14 تا 16
1 جلسه 2 ساعته
مسعود علیزاده

رایگان

5/5
19 بهمن 1399
- ساعت 16 تا 19
5 جلسه ۳ ساعته
مسعود علیزاده

750,000 تومان 225,000 تومان

5/5
11 آذر 1399
- ساعت 15 تا 18
سه جلسه 3 ساعته
علی حیدری

450,000 تومان 135,000 تومان

5/5
13 دی 1399 (شنبه)
- ساعت 16:30
4 جلسه 3 ساعته
رضا کشاورز حداد

300,000 تومان 180,000 تومان

5/5
9 دی 1399
- ساعت 16 الی 19
4 جلسه 3 ساعته
مسعود علیزاده

600,000 تومان 180,000 تومان