مقدماتی

5/5
18 بهمن 1399
- ساعت 16:30 تا 18:30
1 جلسه 2 ساعته
مسعود علیزاده

60,000 تومان 30,000 تومان

5/5
27 بهمن 1399
- ساعت 17 الی 19
1 جلسه 2 ساعته
فرشید اسکندری

90,000 تومان 27,000 تومان

5/5
03 آذر 1399
- ساعت 14 تا 16
1 جلسه 2 ساعته
مسعود علیزاده

رایگان

5/5
17 آذر 1339
- ساعت 16 تا 18
1 جلسه
گروه تحلیل فارابی

100,000 تومان 30,000 تومان

5/5
12 آبان 1399
- ساعت 14 تا 16
1 جلسه 2 ساعته
مسعود علیزاده

رایگان

5/5
07 مهر 1399
- ساعت 14
1 جلسه 3 ساعته
مسعود علیزاده

رایگان

5/5
25 بهمن 1399
- ساعت 17 الی 20
1 جلسه 3 ساعته
فرشید اسکندری

90,000 تومان 27,000 تومان