مقدماتی

5/5
11 اسفند 1399
- ساعت 16:00 تا 18:00
1 جلسه 2 ساعته
مسعود علیزاده

رایگان

5/5
27 بهمن 1399
- ساعت 17 الی 19
1 جلسه 2 ساعته
فرشید اسکندری

رایگان

5/5
18 اسفند 1399
- ساعت 16 تا 17:30
1 جلسه
مسعود علیزاده

رایگان

5/5
25 اسفند 1339
- ساعت 16:00 تا 18:00
1 جلسه
تیم تحلیل فارابی

100,000 تومان

5/5
12 آبان 1399
- ساعت 14 تا 16
1 جلسه 2 ساعته
مسعود علیزاده

رایگان

5/5
07 مهر 1399
- ساعت 14
1 جلسه 3 ساعته
مسعود علیزاده

رایگان

5/5
25 بهمن 1399
- ساعت 17 الی 20
1 جلسه 3 ساعته
فرشید اسکندری

رایگان