مقدماتی

5/5
16 فروردین 1400
16:00 تا 18:00
1 جلسه 2 ساعته
مسعود علیزاده

رایگان

5/5
27 بهمن 1399
17 الی 19
1 جلسه 2 ساعته
فرشید اسکندری

رایگان

5/5
23 فروردین 1400
16 تا 17:30
1 جلسه
مسعود علیزاده

رایگان

5/5
25 اسفند 1399
16:00 تا 18:00
1 جلسه
تیم تحلیل فارابی

100,000 تومان 30,000 تومان

5/5
14 تا 16
1 جلسه 2 ساعته
مسعود علیزاده

رایگان

5/5
1 جلسه 3 ساعته
مسعود علیزاده

رایگان

5/5
25 بهمن 1399
17 الی 20
1 جلسه 3 ساعته
فرشید اسکندری

رایگان