پیشرفته

5/5
16 آذر 1399
17 تا 20
6 جلسه 3 ساعته
پیمان باغچه سرا

900,000 تومان 270,000 تومان

5/5
03 خرداد 1400
15:30 تا 18:30
چهار جلسه 3 ساعته
مسعود علیزاده

450,000 تومان 135,000 تومان

5/5
6 جلسه 3 ساعته
پیمان باغچه سرا

900,000 تومان 90,000 تومان

5/5
5 جلسه ۳ ساعته
مسعود علیزاده

800,000 تومان 80,000 تومان

5/5
06 اردیبهشت 1400
15:30 تا 18:30
5 جلسه ۳ ساعته
مسعود علیزاده

750,000 تومان 225,000 تومان