پیشرفته

5/5
16 آذر 1399
- ساعت 17 تا 20
6 جلسه 3 ساعته
پیمان باغچه سرا

900,000 تومان 270,000 تومان

5/5
19 بهمن 1399
- ساعت 16 تا 19
5 جلسه ۳ ساعته
مسعود علیزاده

750,000 تومان 225,000 تومان

5/5
11 آذر 1399
- ساعت 15 تا 18
سه جلسه 3 ساعته
علی حیدری

450,000 تومان 135,000 تومان

5/5
- ساعت
6 جلسه 3 ساعته
پیمان باغچه سرا

900,000 تومان 270,000 تومان

5/5
- ساعت
5 جلسه ۳ ساعته
مسعود علیزاده

800,000 تومان 240,000 تومان