وبینارها

5/5
11 اسفند 1399
- ساعت 16:00 تا 18:00
1 جلسه 2 ساعته
مسعود علیزاده

رایگان

5/5
27 بهمن 1399
- ساعت 17 الی 19
1 جلسه 2 ساعته
فرشید اسکندری

رایگان

5/5
18 اسفند 1399
- ساعت 16 تا 17:30
1 جلسه
مسعود علیزاده

رایگان

5/5
25 اسفند 1339
- ساعت 16:00 تا 18:00
1 جلسه
تیم تحلیل فارابی

100,000 تومان

5/5
16 آذر 1399
- ساعت 17 تا 20
6 جلسه 3 ساعته
پیمان باغچه سرا

900,000 تومان 270,000 تومان

5/5
19 بهمن 1399
- ساعت 16 تا 19
5 جلسه ۳ ساعته
مسعود علیزاده

750,000 تومان 225,000 تومان

5/5
11 آذر 1399
- ساعت 15 تا 18
سه جلسه 3 ساعته
علی حیدری

450,000 تومان 135,000 تومان

5/5
13 دی 1399 (شنبه)
- ساعت 16:30
4 جلسه 3 ساعته
رضا کشاورز حداد

300,000 تومان 180,000 تومان

5/5
9 دی 1399
- ساعت 16 الی 19
4 جلسه 3 ساعته
مسعود علیزاده

600,000 تومان 180,000 تومان

5/5
25 بهمن 1399
- ساعت 17 الی 20
1 جلسه 3 ساعته
فرشید اسکندری

رایگان