لطفاً شکیبا باشید

شماره حساب‌های فارابی

مشتری گرامی، جهت سهولت برای واریز مبالغ کم تر از ۱۰۰ میلیون تومان ، از سامانه فارابیکسو استفاده کنید

واحد بورس اوراق بهادار
صندوق هدیه فارابی
صندوق یکم اکسیر فارابی

واحد بورس اوراق بهادار

نام بانک
شماره حساب جاری
شماره شبا
بانک شهر بانک شهر
۱۰۰۸۱۶۶۸۰۸۵۳
IR ۰۶۰۶۱۰۰۰۰۰۰۰۱۰۰۸۱۶۶۸۰۸۵۳
بانک ملی بانک ملی
۰۱۰-۵۵-۱۴۱۰-۸۰۰۰
IR ۵۳۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۱۰۵۵۱۴۱۰۸۰۰۰
بانک سامان بانک سامان
۸۴۹-۴۰-۵۵۵۰۴۴۴-۱
IR ۱۷۰۵۶۰۰۸۴۹۰۴۰۰۵۵۵۰۴۴۴۰۰۱
بانک اقتصاد نوین بانک اقتصاد نوین
11100206660337001
IR 520550011100206660337001
بانک پاسارگاد بانک پاسارگاد
۲۰۲-۱۱۰-۱۲۳۰۳۲۱-۱
IR ۸۳۰۵۷۰۰۲۰۲۱۱۰۰۱۲۳۰۳۲۱۰۰۱
بانک پارسیان بانک پارسیان
20100513529606
IR 230540105320100513529606
بانک تجارت بانک تجارت
۱۶۶-۶۲۰-۶۹۴
IR ۲۶۰۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۶۶۶۲۰۶۹۴
بانک صادرات بانک صادرات
۰۱۰۳-۱۳۰۸-۱۷۰۰۷
IR ۴۷۰۱۹۰۰۰۰۰۰۰۱۰۳۱۳۰۸۱۷۰۰۷
بانک ملت بانک ملت
۱۴۴۱۵۸۹
IR ۶۶۰۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۴۴۱۵۸۹
بانک آینده بانک آینده
۰۱۱۵۶۱۱۵۶۱۰۰۹
IR ۶۶۰۶۲۰۰۰۰۰۰۰۱۱۵۶۱۱۵۶۱۰۰۹
بانک خاورمیانه بانک خاورمیانه
۱۰۰۷-۱۱-۰۴۰-۰۴۴۴۴۴۴۴۱
IR ۸۳۰۷۸۰۱۰۰۷۱۱۰۴۰۰۴۴۴۴۴۴۴۱

صندوق هدیه فارابی

نام بانک
شماره حساب جاری
شماره شبا
بانک خاورمیانه بانک خاورمیانه
۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۳۵۹۷
IR ۹۰۰۷۸۰۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۵۹۷
بانک سامان بانک سامان
۸۴۹-۴۰-۲۷۲۰۲۷۳-۱
IR ۸۵۰۵۶۰۰۸۴۹۰۴۰۰۲۷۲۰۲۷۳۰۰۱

صندوق یکم اکسیر فارابی

نام بانک
شماره حساب جاری
شماره شبا
بانک خاورمیانه بانک خاورمیانه
۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۳۶۵۵
IR ۷۶۰۷۸۰۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۶۵۵