لطفاً شکیبا باشید

شماره حساب‌های فارابی

واحد بورس اوراق بهادار
صندوق هدیه فارابی
صندوق یکم اکسیر فارابی
صندوق اهرمی جهش فارابی (واحدهای عادی)

واحد بورس اوراق بهادار

نام بانک
شماره حساب جاری
شماره شبا
بانک ملت بانک ملت
۱۴۴۱۵۸۹
IR ۶۶۰۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۴۴۱۵۸۹
بانک سامان بانک سامان
۸۴۹-۴۰-۵۵۵۰۴۴۴-۱
IR ۱۷۰۵۶۰۰۸۴۹۰۴۰۰۵۵۵۰۴۴۴۰۰۱
بانک ملی بانک ملی
۰۱۰-۵۵-۱۴۱۰-۸۰۰۰
IR ۵۳۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۱۰۵۵۱۴۱۰۸۰۰۰
بانک تجارت بانک تجارت
۱۶۶-۶۲۰-۶۹۴
IR ۲۶۰۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۶۶۶۲۰۶۹۴
بانک شهر بانک شهر
۱۰۰۸۱۶۶۸۰۸۵۳
IR ۰۶۰۶۱۰۰۰۰۰۰۰۱۰۰۸۱۶۶۸۰۸۵۳
بانک کارآفرین بانک کارآفرین
0101101594609
IR 070530000000101101594609
بانک رفاه کارگران بانک رفاه کارگران
352896802
IR 650130100000000352896802
بانک مسکن بانک مسکن
14005338919
IR 850140040000014005338919
بانک پارسیان بانک پارسیان
20100513529606
IR 230540105320100513529606
بانک صادرات بانک صادرات
0109098080000
IR 460190000000109098080000
بانک کشاورزی بانک کشاورزی
787927018
IR 180160000000000787927018
بانک ایران زمین بانک ایران زمین
140-11-1874229-1
IR 780690014001101874229001
بانک خاورمیانه بانک خاورمیانه
1008-11-040-707075488
IR 590780100811040707075488
بانک اقتصاد نوین بانک اقتصاد نوین
111-2-6660337-1
IR 520550011100206660337001
بانک آینده بانک آینده
۰۱۱۵۶۱۱۵۶۱۰۰۹
IR ۶۶۰۶۲۰۰۰۰۰۰۰۱۱۵۶۱۱۵۶۱۰۰۹
بانک پاسارگاد بانک پاسارگاد
۲۰۲-۱۱۰-۱۲۳۰۳۲۱-۱
IR ۸۳۰۵۷۰۰۲۰۲۱۱۰۰۱۲۳۰۳۲۱۰۰۱

صندوق هدیه فارابی

نام بانک
شماره حساب جاری
شماره شبا
بانک خاورمیانه بانک خاورمیانه
۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۳۵۹۷
IR ۹۰۰۷۸۰۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۵۹۷
بانک سامان بانک سامان
۸۴۹-۴۰-۲۷۲۰۲۷۳-۱
IR ۸۵۰۵۶۰۰۸۴۹۰۴۰۰۲۷۲۰۲۷۳۰۰۱

صندوق یکم اکسیر فارابی

نام بانک
شماره حساب جاری
شماره شبا
بانک خاورمیانه بانک خاورمیانه
۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۳۶۵۵
IR ۷۶۰۷۸۰۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۶۵۵

صندوق اهرمی جهش فارابی (واحدهای عادی)

نام بانک
شماره حساب جاری
شماره شبا
بانک ملل بانک ملل
۰۵۵۰۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۳۸۷
IR 280750055010277000000387
بانک ملت بانک ملت
۹۸۷۳۵۸۵۶۶۳
IR 420120020000009873585663