شماره حساب های شرکت - کارگزاری فارابی

شماره حساب های شرکت

مشتری گرامی، جهت سهولت برای واریز مبالغ کم تر از ۵۰ میلیون تومان ، از سامانه فارابیکسو استفاده کنید

واحد بورس اوراق بهادار

 • bank بانک شهر
  شماره حساب جاری ۱۰۰۸۱۶۶۸۰۸۵۳
  کپی در کلیپ بورد

  شماره شبا IR۰۶ ۰۶۱۰ ۰۰۰۰ ۰۰ ۱۰۰۸ ۱۶۶۸ ۰۸۵۳
  کپی در کلیپ بورد

 • bank بانک ملی
  شماره حساب جاری ۰۱۰-۵۵-۱۴۱۰-۸۰۰۰
  کپی در کلیپ بورد

  شماره شبا IR۵۳ ۰۱۷۰ ۰۰۰۰ ۰۰۱۰ ۵۵۱۴ ۱۰۸۰ ۰۰
  کپی در کلیپ بورد

 • bank بانک سامان
  شماره حساب جاری ۸۴۹-۴۰-۵۵۵۰۴۴۴-۱
  کپی در کلیپ بورد

  شماره شبا IR۱۷ ۰۵۶۰ ۰۸۴۹ ۰۴۰۰ ۵۵۵۰ ۴۴۴۰ ۰۱
  کپی در کلیپ بورد

 • bank بانک اقتصاد نوین
  شماره حساب جاری ۱۰۶-۲-۶۶۶۰۳۳۷-۱
  کپی در کلیپ بورد

  شماره شبا IR۲۹ ۰۵۵۰ ۰۱۰۶ ۰۰۲۰ ۶۶۶۰ ۳۳۷۰ ۰۱
  کپی در کلیپ بورد

 • bank بانک پاسارگاد
  شماره حساب جاری ۲۰۲-۱۱۰-۱۲۳۰۳۲۱-۱
  کپی در کلیپ بورد

  شماره شبا IR۸۳۰ ۵۷۰۰ ۲۰۲۱ ۱۰۰۱ ۲۳۰۳ ۲۱۰۰۱
  کپی در کلیپ بورد

 • bank بانک پارسیان
  شماره حساب جاری ۱۰۳۹-۲۱-۴۱۰۷-۷
  کپی در کلیپ بورد

  شماره شبا IR۳۰ ۰۵۴۰ ۱۰۳۹ ۰۲۱۰ ۰۰۰۴ ۱۰۷۰ ۰۷
  کپی در کلیپ بورد

 • bank بانک تجارت
  شماره حساب جاری ۱۶۶-۶۲۰-۶۹۴
  کپی در کلیپ بورد

  شماره شبا IR۲۶ ۰۱۸۰ ۰۰۰۰ ۰۰۰۰ ۰۱۶۶ ۶۲۰۶ ۹۴
  کپی در کلیپ بورد

 • bank بانک صادرات
  شماره حساب جاری ۰۱۰۳-۱۳۰۸-۱۷۰۰۷
  کپی در کلیپ بورد

  شماره شبا IR۴۷ ۰۱۹۰ ۰۰۰۰ ۰۰۱۰ ۳۱۳۰ ۸۱۷۰ ۰۷
  کپی در کلیپ بورد

 • bank بانک ملت
  شماره حساب جاری ۱۴۴۱۵۸۹
  کپی در کلیپ بورد

  شماره شبا IR۶۶ ۰۱۲۰ ۰۰۰۰ ۰۰۰۰ ۰۰۰۱ ۴۴۱۵ ۸۹
  کپی در کلیپ بورد

 • bank بانک آینده
  شماره حساب جاری ۰۱۱۵۶۱۱۵۶۱۰۰۹
  کپی در کلیپ بورد

  شماره شبا IR۶۶۰۶۲۰۰۰۰۰۰۰۱۱۵۶۱۱۵۶۱۰۰۹
  کپی در کلیپ بورد

صندوق یکم اکسیر فارابی

 • bank بانک سامان
  شماره حساب جاری ۸۴۹-۴۰-۴۵۶۰۴۵۷-۱
  کپی در کلیپ بورد

  شماره شبا IR۹۰۰ ۵۶۰۰ ۸۴۹۰ ۴۰۰۴ ۵۶۰۴ ۵۷۰۰ ۱
  کپی در کلیپ بورد

صندوق دوم اکسیر فارابی

 • bank بانک سامان
  شماره حساب جاری ۸۴۹-۴۰-۲۷۲۰۲۷۳-۱
  کپی در کلیپ بورد

  شماره شبا IR۸۵ ۰۵۶۰ ۰۸۴۹ ۰۴۰۰ ۲۷۲۰ ۲۷۳۰ ۰۱
  کپی در کلیپ بورد

واحد بورس کالا

 • bank بانک ملت
  شماره حساب جاری ۲۱۲۲ ۲۶۴۳/۲۱
  کپی در کلیپ بورد

  شماره شبا IR۰۲ ۰۱۲۰ ۰۰۰۰ ۰۰۰۰ ۲۱۲۲ ۲۶۴۳ ۲۱
  کپی در کلیپ بورد

 • bank بانک ملت
  کوتاه مدت الکترونیک ۳۲۷۲۹۳۷۶۷۶
  کپی در کلیپ بورد

  شماره شبا IR۹۸ ۰۱۲۰ ۰۲۰۰ ۰۰۰۰ ۳۲۷۲ ۹۳۷۶ ۷۶
  کپی در کلیپ بورد

 • bank بانک کشاورزی
  شماره حساب جاری ۵۴۰۸۷۳۵۸۲
  کپی در کلیپ بورد

  شماره شبا IR۴۳ ۰۱۶۰ ۰۰۰۰ ۰۰۰۰ ۰۵۴۰ ۸۷۳۵ ۸۲
  کپی در کلیپ بورد

واحد بورس انرژی

 • bank بانک ملت
  شماره حساب جاری ۴۵۴۰۰۵۰۵۳۶
  کپی در کلیپ بورد

  شماره شبا IR۷۷ ۰۱۲۰ ۰۰۰۰ ۰۰۰۰ ۴۵۴۰ ۰۵۰۵ ۳۶
  کپی در کلیپ بورد

واحد آتی (سهام)

 • bank بانک سامان
  شماره حساب جاری ۸۴۹-۴۳-۵۵۵۰۴۴۴-۱
  کپی در کلیپ بورد

  شماره شبا IR۹۷ ۰۵۶۰ ۰۸۴۹ ۰۴۳۰ ۵۵۵۰ ۴۴۴۰ ۰۱
  کپی در کلیپ بورد