لطفاً شکیبا باشید

شماره حساب‌های فارابی

مشتری گرامی، جهت سهولت برای واریز مبالغ کم تر از ۵۰ میلیون تومان ، از سامانه فارابیکسو استفاده کنید

واحد بورس اوراق بهادار
صندوق دوم اکسیر فارابی
صندوق یکم اکسیر فارابی

واحد بورس اوراق بهادار

نام بانک
شماره حساب جاری
شماره شبا
بانک شهر بانک شهر
۱۰۰۸۱۶۶۸۰۸۵۳
IR ۰۶۰۶۱۰۰۰۰۰۰۰۱۰۰۸۱۶۶۸۰۸۵۳
بانک ملی بانک ملی
۰۱۰-۵۵-۱۴۱۰-۸۰۰۰
IR ۵۳۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۱۰۵۵۱۴۱۰۸۰۰۰
بانک سامان بانک سامان
۸۴۹-۴۰-۵۵۵۰۴۴۴-۱
IR ۱۷۰۵۶۰۰۸۴۹۰۴۰۰۵۵۵۰۴۴۴۰۰۱
بانک اقتصاد نوین بانک اقتصاد نوین
۱۰۶-۲-۶۶۶۰۳۳۷-۱
IR ۲۹۰۵۵۰۰۱۰۶۰۰۲۰۶۶۶۰۳۳۷۰۰۱
بانک پاسارگاد بانک پاسارگاد
۲۰۲-۱۱۰-۱۲۳۰۳۲۱-۱
IR ۸۳۰۵۷۰۰۲۰۲۱۱۰۰۱۲۳۰۳۲۱۰۰۱
بانک پارسیان بانک پارسیان
۱۰۳۹-۲۱-۴۱۰۷-۷
IR ۳۰۰۵۴۰۱۰۳۹۰۲۱۰۰۰۰۴۱۰۷۰۰۷
بانک تجارت بانک تجارت
۱۶۶-۶۲۰-۶۹۴
IR ۲۶۰۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۶۶۶۲۰۶۹۴
بانک صادرات بانک صادرات
۰۱۰۳-۱۳۰۸-۱۷۰۰۷
IR ۴۷۰۱۹۰۰۰۰۰۰۰۱۰۳۱۳۰۸۱۷۰۰۷
بانک ملت بانک ملت
۱۴۴۱۵۸۹
IR ۶۶۰۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۴۴۱۵۸۹
بانک آینده بانک آینده
۰۱۱۵۶۱۱۵۶۱۰۰۹
IR ۶۶۰۶۲۰۰۰۰۰۰۰۱۱۵۶۱۱۵۶۱۰۰۹

صندوق دوم اکسیر فارابی

نام بانک
شماره حساب جاری
شماره شبا
بانک خاورمیانه بانک خاورمیانه
۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۳۵۹۷
IR ۹۰۰۷۸۰۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۵۹۷

صندوق یکم اکسیر فارابی

نام بانک
شماره حساب جاری
شماره شبا
بانک خاورمیانه بانک خاورمیانه
۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۳۶۵۵
IR ۷۶۰۷۸۰۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۶۵۵