جای شما ‌در پازل موفقیت خالی است!

شراکت با فارابی

شراکت همواره استراتژی فارابی برای پیشرفت و ایجاد تغییر بوده است. اگر استارت آپی را ایجاد کرده اید یا ایده خلاقی را برای ایجاد کسب و کار در سر دارید می توانید روی شراکت و حمایت با فارابی حساب کنید. 

شراکت با فارابی محدود نیست. شما می توانید در فرآیند بازاریابی و فروش شریک فارابی باشید و درآمد کسب کنید.

سرمایه گذاری در استارت آپ‌ها و ایده های خلاق

شراکت در بازاریابی

فرصت‌های شغلی

معرفی شرکای استراتژیک فارابی