بازار اوراق بهادار تهران را بیشتر بشناسید

بازارهای بورس اوراق بهادار

بازار بورس بازاری رسمی و خود انتظام می باشد که تعداد زیادی از معامله گران در آن به داد و ستد اوراق بهادار می پردازند. از جمله این اوراق می توان به سهام عادی شرکت ها، اوراق مشارکت و قرضه اشاره کرد. به طور کلی بازار بورس اوراق بهادار به سه بخش تقسیم می شود که تفاوت عمده این بازارها در شرایط پذیرش شرکت ها در آنها می باشد. این بازارها عبارتند از:

 

بازار اول

1.1- تابلوی اصلی

1.2- تابلوی فرعی

بازار دوم

شرکت ها برای پذیرش در تابلوی اصلی بازار اول ملزم به دارا بودن حداقل 1000 میلیارد ریال سرمایه ثبت شده، 20% شناوری سهام و 3 سال سابقه فعالیت قبل از پذیرش در بورس می باشند. همچنین این شرکت ها می بایست در 3 دوره متوالی منتهی به زمان پذیرش سودآورد بوده و زیان انباشته نداشته باشند. حداقل 30% نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی ها، عدم وجود محکومیت مالی و دارا بودن صورت های مالی حسابرسی شده توسط حسابرس معتمد سازمان از دیگر شرایط پذیرش شرکت ها در تابلوی اصلی بازار اول می باشند.

با نگاهی اجمالی به شرایط پذیرش شرکت ها در تابلوی فرعی بازار اول متوجه تفاوت این بازارها می شویم. به طوری که حداقل سرمایه شرکت ها برای پذیرش در تابلوی فرعی 500 میلیارد ریال بوده و همچنین ملزم به دارا بودن 15% سهام آزاد شناور، 3 سال سابقه فعالیت قبل از پذیرش، صورت های مالی حسابرسی شده توسط حسابرس معتمد سازمان، سودآوری در دو دوره متوالی منتهی به زمان پذیرش و حداقل 20% نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی ها می باشند.

لازم است شرکت ها برای پذیرش در بازار دوم حداقل در سال سابقه فعالیت در قبل از پذیرش در بورس و سرمایه ثبت شده ای برابر با 200 میلیارد ریال داشته باشند. این شرکت ها ملزمند حداقل 10% سهام آزاد شناور داشته و نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی های آن ها برابر با 15% باشد. عدم وجود زیان انباشته، صورت های مالی حسابرسی شده و سودآوری در یک دوره مالی منتهی به زمان پذیرش از دیگر شرایط پذیرش در بازار دوم می باشد.

لازم است شرکتهای پذیرفته شده در هر یک از بازارها هر سال بر اساس شرایط پذیرششان مورد ارزیابی قرار گیرند. در صورت مغایرت شرایط هرکدام از شرکت ها و بنا به مغایراتی که وجود دارد شرکت ها به بازارهای بالاتر یا پایین تر منتقل می شوند.